Storz & Bickel

Storz & Bickel Hybrid Tube Kit

$29.90
Quantity
Volcano Hybrid Tube Kit
Tube kit for use with Volcano Hybrid

Includes:
1 x 1 m Tube
1 x Tube Flexor
1 x Mouthpiece

Storz & Bickel Hybrid Tube Kit

$29.90